Home

1 Johannes 5 vers 14

1 Johannes 5:14-15 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben. Read verse in Statenvertaling (Dutch 1 Johannes 5:14 - NBV. Als we bidden, mogen we vol vertrouwen zijn. Want God luistert naar ons als wij hem iets vragen dat past bij zijn wil. 1 Johannes 5:14 - BGT. We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is

1 Johannes 5:14-15 - SVV - En dit is de vrijmoedigheid

 1. 1 Johannes 5:14 . SV: En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort
 2. 1 Johannes 5 « 1 Johannes 4 snelkiezer . met kanttekeningen. 1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; 14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. 15 En indien wij weten,.
 3. 5 1 5:1 Joh. 1:12-13 1 Joh. 4:15 Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 2 Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3 5:3 Deut. 30:11 Joh. 14:15 2 Joh. 6 Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden
 4. 1 Johannes 5 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS 36 Namelijk naar Zijn wil, gelijk vers 14. vers 14 En dit is de vrijmoedigheid die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort
Psalm 73 vers 1, 13 en 14 - Ja waarlijk, God is Isrel goed

1 Johannes 5:14 - NBG - Bijbeltekst van de dag

 1. 1 Johannes 5. Alleen door Gods Zoon krijg je eeuwig leven 1 Als je gelooft dat Jezus de Redder is, ben je een kind van God: je bent uit God geboren. 14 We kunnen zonder vrees naar Hem toe gaan, vol vertrouwen dat Hij ons antwoordt als we Hem om iets bidden waar Hij het mee eens is
 2. 5. Het geloof en zijn vruchten. 1 Een Joh. 1:12. iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren is.. 2 Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.. 3 Joh. 14:15. 15:10
 3. Johannes 1 Vers 1-18 Vers 1-13. Johannes verschilt van de drie andere evangeliën hierin, dat Christus erin niet wordt voorgesteld aan het volk om als Messias aangenomen te worden. Hij is van het begin af verworpen (vs. 10 en 11) en de mens wordt gezien als ongeschikt om van Zijn tegenwoordigheid te kunnen profiteren. Alles moet van God komen
 4. 6 1:6 Mat. 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 1:9 Joh. 3:19 11:27 18:37 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 1:10 Joh. 14.
 5. 1. Het Woord des levens geopenbaard in het vlees. 1 Hetgeen Joh. 1:1. van den beginne was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, Joh. 1:14. 2 Petr. 1:16. hetgeen wij aanschouwd hebben, Luk. 24:39. Joh. 20:27. en onze handen getast hebben, van het Woord des levens;. 2 (Want het Leven is geopenbaard, en wij hebben het gezien, en wij getuigen, en verkondigen ulieden.
 6. Johannes 14 Johannes 14. BGT 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Bijbel in Gewone Taal (BGT) 13 Jezus wast de voeten van de leerlingen. 13 1 Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Jezus wist dat nu voor hem het beslissende moment gekomen was: hij zou vanuit de wereld teruggaan naar zijn Vader

Carte blanche in gebed 1 Johannes 5:14-15 In het prille begin van mijn wandel met Jezus vroeg ik me weleens af of bidden wel zin had. In sommige gevallen had ik voor iets gebeden en tot mijn stomme verbazing verhoorde God mijn gebed gewoon; ik kreeg, of God deed waar ik om vroeg 14 Het Woord is mens » geworden en heeft bij ons gewoond », vol van goedheid en waarheid, en wij hebben zijn grootheid » gezien, de grootheid » van de enige Zoon » van de Vader. 15 Van hem getuigde Johannes toen hij uitriep: 'Hij is het over wie ik zei: Die na mij komt is meer » dan ik, want hij was er vóór mij!' 16 Uit zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt » Hand. 1:5 2:33 Nog wist ik niet wie hij was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen, zei tegen mij: Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest. 34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.

1 Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden; 3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Kand. D.C. Flapper: 1 Koningen 17:1 : 08-08-2008: Ds. L.M. Jongejan: Genesis 15:1 : 08-08-2008: Ds. M. van Kooten: Genesis 16:8-1 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige; 2 En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld.. 3 En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren 1 In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. 2 Hy was reeds in die begin by God. 3 Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. 4 In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. 5 Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie

Louis XIV, roi de France et de Navarre, vers 1662

Aantekeningen bij de Bijbel: 1 Johannes 5:1

 1. Johannes 14:1-6 Het Woord van God . In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo dan zou ik het u hebben gezegd, want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden
 2. De Eerste brief van Johannes (vaak kortweg 1 Johannes genoemd) behoort tot de algemene zendbrieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel en is de eerste van de drie Brieven van Johannes.De brief is net als de vier Evangelies niet ondertekend (), maar werd traditioneel aan de apostel Johannes toegeschreven, de veronderstelde schrijver van het Evangelie van Johannes, ondanks de verschillen in.
 3. Jezus en de vrouw uit Samaria 1 De Heer Jezus hoorde dat de Farizeeërs hadden gehoord dat Hij méér leerlingen maakte en doopte dan Johannes. 2 (Hij doopte trouwens niet Zelf, maar Hij liet dat door zijn leerlingen doen.) 3 Daarom vertrok Hij uit Judea en ging weer naar Galilea. 4 Hij moest daarbij door de streek Samaria heen. 5 Hij kwam bij een stad in Samaria die Sichar heette
 4. 1 De apostel verklaart dat de leer die hij verkondigt, gans zeker en treffelijk is. 3 En dat hij die voorstelt opdat de gelovigen daardoor gemeenschap zouden hebben met God, en hun blijdschap volmaakt zij. 5 Dat wij met God, Die het Licht is, geen gemeenschap kunnen hebben als wij in duisternis wandelen. 7 Maar zo wij in het licht wandelen, dat onze zonden door Christus' bloed gereinigd zijn.
 5. Johannes 5 vers 1 t/m 47 Zegen voor Jeruzalem. Johannes 14 vers 1 t/m 31 De hoogste plaats wordt gegeven

Schriftlezing: 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 1 Johannes 5 vers 3 Tekst: 1 Johannes 4 vers 18 Thema: Er is in de liefde geen vrees 1. Volmaakte liefde krijgen 2. Vrijmoedigheid hebben 2014-04-13-0930 Oud. J.C. Westeneng Schriftlezing: Johannes 12 vers 20 tot en met 36 Tekst: Johannes 12: vers 2 Wilt u een link naar een specifieke passage voor op uw blog of website? Creëer hier een unieke link (Mat. 28:19). Verder is zowel de zegen van 2 Kor. 13:14 trinitarisch als het gebed om genade en vrede van de Vader, de Geest en Jezus Christus in Openbaring 1:4 en 5. 1 Joh. 5:7 bevestigt dit alles wel helemaal. En zelfs al zou Johannes deze woorden oorspronkelijk niet geschreven hebben dan is het vers wel volledig schriftuurlijk

1 Johannes 5 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

 1. 1 Johannes 1 vers 5-7: '[5] En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is. [6] Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet. [7
 2. 1 Johannes 5:14 - En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. (translation: Afrikaans 1953
 3. Selecteer vers. Voer vers in (b.v. johannes 8 32)  1 Johannes 4 2 Johannes 1 >> 1 Johannes 5. 5:1 Een iegelijk, die gelooft, dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren; en een iegelijk, die liefheeft Dengene, Die geboren heeft, die heeft ook lief dengene, die uit Hem geboren.
 4. Johannes 1:1-5 Luther Bibel 1545 (LUTH1545). 1 Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 2 Dasselbe war im Anfang bei Gott. 3 Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht, und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. 4 In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. 5 Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht.
 5. Johannes 11, 1-44 De opwekking van Lazarus. Johannes 11, 31 Eeuwigheidszondag. Johannes 12 Leven uit de hoop. Johannes 12, 3 Zij zalfde de voeten van Jezus. Johannes 12, 27 Verlos mij. Johannes 13, 14 De voetwassing. Johannes 13, 31-35 Heerlijkheid en liefde. Johannes 14, 27 Vrede op aarde. Johannes 14, 30 Op weg naar hemelvaart. Johannes 15, 5.
 6. Tuis > Preke en multi-media > Nuwe Testament > Johannes > Sien Preek #14 Die Seun en die Vader se gelykheid, Johannes 5 vers 1 - 30 2018-06-09 deur Frank de We

1 Johannes 5 (NBV) - EO

Dit is de lijst met alle titels van de liederen in de Zangbundel Joh. de Heer.De eerste editie van deze bundel, met destijds 675 liederen, verscheen in 1905. In de loop der jaren is de bundel diverse malen aangepast en uitgebreid Johannes 1:14-17 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze Read verse in Statenvertaling (Dutch

1 Johannes 5 - Statenvertaling met kanttekeninge

Het Evangelie volgens Johannes (vaak kortweg Johannes genoemd) is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament.Het bevat een verslag van het leven van Jezus en werd geschreven in het Koinè-Grieks.. Omdat er al drie andere (eveneens anonieme) evangeliën bekend waren, werd het geschrift aanvankelijk het Vierde Evangelie genoemd, een term die nog steeds wordt gehanteerd door historici een tekst van Rens Kopmels. Onderstaande preken zijn allen uit de periode 1998-2005, van rond de eeuwwisseling dus Ezra 4,1-5 Luk 9,52-53 Joh 8,4 preken van Ulbe Tjallingii, 1988-2013: Daniël 6, 4-9: On the road Lucas 1, 39-45. Marcus 12, 20-28: Daniël 6: Lucas 1, 67-8

Predigtmeditation over Johannes 5:1-16 (1) Uitleg Als het evangelie van Johannes wonderen vertelt, hebben die wonderen ook symbolische betekenis. Water, die in wijn verandert; een blinde die weer mag zien. Ook in dit gedeelte is dat zo. Een zieke man wordt genezen. Johannes vertelt niet voor niets een genezing van een man die verlamd is Psalm 66,1.3 Psalm 66,5 lezen Johannes 14:1-14 Liedboek gezang 75,3 tekst Johannes 14:6 muzikaal intermezzo Ik ben de weg Gezang 30,4 Liedboek gezang 113/380 Orde van dienst (Kampen middagdienst) Psalm 66,1.3 Lezen Johannes 14:1-14 Liedboek gezang 75,3 tekst Johannes 14:6 Gezang 30,6 Gezang 30,3 Liedboek gezang 294,1-6. Loenen-Abcoude 10/12/00.

15-03-2015 avond Ds. N. den Ouden, St-Maartensdijk. Schriftlezing: Johannes 14: 15-24, tekst vers 15 en 21. 08-03-2015 avond Ds. van de Weg. Schriftlezing: Johannes 13: 1-17, tekst vers 14-15. 08-03-2015 ochtend Ds. van de Weg. Schriftlezing: Johannes 13: 1-17, tekst vers 4-12 . 01-03-2015 avond Ds. van der Want, Melissant Vers 8 wordt ook in Handelingen 1:5 herhaald. Dit is dus ook een verwijzing naar Pinksteren. Er is een nieuwe tijd aangebroken - een omwenteling. Er zijn veel omwentelingen geweest in de tijd: de uitvinding van het wiel, het schrift, de verlichting, etc. Maar dit is de meest fundamentele omwenteling van allemaal Luister: (1) Jullie zijn het brood dat leven geeft (Johannes 6:48) 18'45 Luister: (2) Tien handreikingen voor een missionaire levensstijl 34'40 Verbinding maken in je huwelijk (14 en 28 september en 5 oktober 2008 Een portret in 5+1 verhalen : 1 Johannes 1. een gnostische brief? 1 Koningen 17. En opeens is hij daar: Elia, de profeet: 1 Koningen 19. Stilte na de storm, Elia op Horeb 2013/2020. 1 Korinthiërs 12. Leve de verscheidenheid. 1 Korinthiërs 13. Leve de liefde. 1 Korinthiërs 15. Leve het leven. 1 Samuël 24. Saul slaapt... een buitenkans? 1. Johannes 14:1-14 Op God lijken: Prentenboek: De mooiste vis van de zee / Marcus Pfister: Johannes 14:15-21 Jezus bereidt zijn leerlingen voor op de tijd dat hij niet meer lijfelijk aanwezig is: Prentenboek: Kleine ezel / Rindert Kromhout: Johannes 14:23-29 Bang zijn in de nacht: Prentenboek: Drie stukjes nacht / Rose-Marie Vassall

Lezing: Johannes 14: 15 - 21. Wie op reis gaat, treft voorbereidende maatregelen. Hebben we alle papieren bij ons? Zijn alle benodigdheden ingepakt? Staat er voldoende geld op de rekening? U vult het zelf maar in en herkent het wel Hoofdstuk 9: 1 tot 17 (SV) Hoofdstuk 10 vers 25 tot 37 (SV) Hoofdstuk 12 vers 13 tot 34 (SV) Hoofdstuk 12 vers 13 tot 34, kleurboekje. Hoofdstuk 13 vers 1 tot 5 (SV) Hoofdstuk 13 vers 31 tot 35 (kleurboekje) Hoofdstuk 13 vers 1 tot 5 (kleurboekje) Hoofdstuk 14 (SV) Hoofdstuk 14 vers 1 tot 14 (SV) Hoofdstuk 15 vers 11 tot 32 (SV) Hoofdstuk 15. Lezing: Johannes 3: 1 - 16. In het gesprek tussen Jezus en Nikodemus komt een belangrijk spiritueel inzicht aan de orde. Namelijk dat een mens, geestelijk gezien, pas volwassen wordt als hij of zij opnieuw geboren wordt. Wat moet je je daar precies bij voorstellen, opnieuw geboren worden? En waarom is dat zo belangrijk Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Selecteer vers. Voer vers in (b.v. johannes 8 32)  Johannes 13 Johannes 15 >> Johannes 14. 14:1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. Literatuur: Bijbelstudies Christen zijn is een levenswijze Preken De Vader-Zoon relatie (Deel 7) Boekjes God is.

14 Later, Jesus met the man in the temple and told him, You are now well. But don't sin anymore or something worse might happen to you. 15 The man left and told the leaders that Jesus was the one who had healed him. 16 They started making a lot of trouble for Jesus because he did things like this on the Sabbath Grote jongens Lucas 14:7-11 Waar gevochten wordt om eer, heb je een paar winnaars en heel veel losers. 11 maart 2012 Zalving Marcus 14:1-11 De vrouw die Jezus zalft doorbreekt het zwijgen over zijn dood. Ze zalft hem voor zijn begrafenis, ze geeft hem de geur van leven mee. 1 april 2012 Voetwassing Johannes 13: We lezen de tekst voor deze dienst in 1 Johannes 1 vers 9: Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve en ons reinige van alle ongerechtigheid. Het is Johannes, die deze brief schrijft. Johannes is niet de eerste de beste. Hij was de boezemvriend van de Heere Jezus

1 Maccabees 2 Maccabees 3 Maccabees 4 Maccabees 1 Esdras 2 Esdras Prayer of Manasseh Psalm 151 The New Testament Matthew Mark Luke John Acts Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude. Johannes 1:1-3 - De christelijke kerstboom. Johannes 1:5&10 - Op een nieuwe manier mensen worden. Johannes 3:1-21 (en 1:12&13) - God creëert ruimte. In gesprek met historicus Han van der Horst in De Reformatie (met zijn artikel erbij). God creëert ruimte. Kerstpreek John 14:1 - 14:4. Now viewing scripture range from the book of John chapter 14:1 through chapter 14:4... John Chapter 14. 1 Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.. 2 In my Father's house are many mansions: if [it were] not [so], I would have told you. I go to prepare a place for you John 14:1 I Am the Way, and the Truth, and Sign up for the Verse of the Day. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. We'll send you a new verse every day to download or share..

1 Johannes 5 - BasisBijbe

Navertelling Johannes 14,23-29. De bijbel vertelling uit de (Samenlees)Bijbel in Gewone Taal is geschikt om te lezen met oudere kinderen. De lezing bevat een gelaagdheid die lastig is voor kinderen om te volgen. De navertellling probeert deze gelaagdheid in verhaalvorm te vereenvoudigen. Ik geef jullie mijn vrede Gezang 182 vers 1 en 5 LvdK Schriftlezing Johannes 19 vers 17 t/m 24 HSV Gezang 189 vers 1 en 4 LvdK Verkondiging Het resultaat van Christus' lijden OTH 104 Mijn Jezus ik hou van U JdH 657 Ik wil zingen van mijn Heiland Psalm 27 vers 1 LvdK Liturgie morgendienst Zondag 14 februari 2016. Opwekking 167 vers 1, 2 en 3 Opw Psalm 122 vers 1 en 3 O Verse 14. - And the confidence that we have towards him consists in this. The thought of knowing that we have eternal life (verse 13) leads back to the thought of confidence before God in relation to prayer (1 John 3:21, 22) Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen: 'Laten we het meer oversteken.' Ze stuurden de menigte weg en namen Hem mee in de boot waarin Hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan

http:www.uitgeverijdaniel.nl 5 Inhoud Vooraf 8 Tekstgebruik 11 Vertalingen 11 Afkortingen bijbelboeken 12 Oude Testament 12 Nieuwe Testament 12 Haakjes 14 Oude Testament 14 Nieuwe Testament 14 Overzicht van de brief 16 Romeinen 1 17 Het evangelie van God | verzen 1-7 17 Het verlangen van Paulus | verzen 8-15 20 Gods kracht tot behoudenis | verzen 16-21 23 De mens zonder God | verzen 22-32 2 Bijbelidee, Werkbladen - (Bijbel-)verhalen, Christelijke werkbladen, knutselwerkjes, digi Bijbelpuzzels, poppenkastspel, Bijbelmusicals, Christelijke liedjes.

HSV - 1 Johannes 5 - De eerste algemene brief van de

Online-bijbel.nl biedt u de Bijbel compleet online aan. De Statenvertaling, psalmen, gezangen, catechismus en belijdenisgeschriften inclusief. We willen de Bijbel van kaft tot kaft digitaal beschikbaar stellen... voor uw gemak Lofzang van Zacharias vers 1. Lof zij den God van Israël, Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht, En, door Zijn liefderijk bestel, Verlossing heeft teweeg gebracht; Een hoorn des heils heeft opgerecht; 't Geen Davids huis was toegezegd, Dat wil Hij ons nu schenken; Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond, Door der profeten wijzen mond, Zich hiertoe aan de vaderen verbond Vers. Zoekterm. Over de vertaling Bestellen Bijbeltekst van de week Septuaginta . De Naardense Bijbel is herzien. In 2004 voltooide Pieter Oussoren zijn Naardense Bijbelvertaling. In november 2014 is de herziene versie - Naardense Bijbel 2014 - verschenen, naar de vraag van de lezer op zakformaat KLIK HIER als u hoofdstuk 5 wilt uitprinten of downloaden. De OPENBARING aan Johannes De heerlijkheid van de verzoening door God de Zoon In dit hoofdstuk komt de Persoon van de Here Jezus Christus, als het Lam van God, op de voorgrond. Hij is de 2de Persoon van de Godheid[1] en neemt uit de rechterhand va

Albert Barnes' Notes on the Whole Bible. Whatsoever ye shall ask - This promise referred particularly to the apostles in their work of spreading the gospel; it is, however, true of all Christians, if what they ask is in faith, and according to the will of God, James 1:6; 1 John 5:14. In my name - This is equivalent to saying on my account, or for my sake 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.. 2 The same was in the beginning with God.. 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.. 4 In him was life; and the life was the light of men.. 5 And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.. 6 There was a man sent from God, whose name was John Johannes noemt wat er gebeurt ook niet voor niets een teken = zaak, een feit, een gebeurtenis die iets be-teken-t, die van zichzelf afwijst. We moeten dus niet meteen afstormen op het 'mirakel' van de verandering van water in wijn (ook Johannes vertelt het a.h.w. slechts en passant ), maar rustig het hele verhaal op ons laten inwerken om het 'teken' te zien en haar diepere be-teken-is. PreekWijzer helpt je bij de preek. PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding en biedt toegang tot een groot aantal preekschetsen (o.a. uit Postille), bijbels-theologische artikelen, materiaal voor kindermomenten, boeken en artikelen over homiletiek.PreekWijzer wordt wekelijks aangevuld met nieuw materiaal Blijf bij mij Heer, want d' avond is nabij is een vertaling van Abide with me; fast falls the eventide (zie daar), een lied van Henry Francis Lyte.De vertaling is van Herman Pieter Schim van der Loeff (1837-1906), vers 1 en 3, van Evert Louis Smelik, vers 2 en 4, en van Pieter Boendermaker, vers 5.De melodie Eventide is van William Henry Monk

De goede Herder 1 VOORWAAR , voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat door 1 de deur in den stal der schapen, maar 2 van elders inklimt, 3 die is een dief en 4 moordenaar. 2 Maar die door de deur ingaat, is 5 een herder der schapen. 3 6 Dezen doet de deurwachter open, en de schapen 7 horen zijn stem; en hij roept zijn schapen 8 bij name, en 9 leidt ze uit. 4 En wanneer hij zijn schapen. John 1:14 14 And z the Word a became flesh and b dwelt among us, c and we have seen his glory, glory as of the only Son 4 from the Father, full of d grace and e truth. Read more Share Cop 5 e Paaszondag( B-jaar/ 29 April 2018) Homilie op Johannes 15, 1 - 8. Jezus gaat verder met zijn leerlingen in zijn betoog over de hun onderlinge relaties. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Omdat God Liefde is, is Hij puur relatie : hij is tegelijk gave en onthaal De Bijbel in Gewone Taal is een vertaling uit de bronteksten, gemaakt door het Nederlands Bijbelgenootschap. Een duidelijke Bijbel voor iedereen John 3:16 (chapter 3, verse 16 of the Gospel of John of the New Testament) is one of the most widely quoted verses from the Bible and has been called the most famous Bible verse. It has also been called the Gospel in a nutshell, because it is considered a summary of the central theme of traditional Christianity:. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever.

Overzicht van Lezingen. 07-02-2021: GOD maakt dat ik lach: 31-01-2021: koers houden (3) - maar jij! 24-01-202 Verse 14. - (5) The incarnation of the Logos. And the Logos became flesh. The καὶ has been variously expanded, some giving it the force of then or therefore, as though John was now resuming the entire argument from the beginning; others the sense of for, as though the apostle needed to introduce a reason or justification for what had been said in vers. 12, 13 CHAPTER 5. Faith is Victory over the World. 1 * Everyone who believes that Jesus is the Christ is begotten by God, and everyone who loves the father loves [also] the one begotten by him. a 2 In this way we know that we love the children of God when we love God and obey his commandments. 3 For the love of God is this, that we keep his commandments. And his commandments are not burdensome, b 4.

Die 144 besten Bilder von Ein Bibelvers für jeden Tag

Video:

Johannes 1 (NBV) - EO

NASA.gov brings you the latest images, videos and news from America's space agency. Get the latest updates on NASA missions, watch NASA TV live, and learn about our quest to reveal the unknown and benefit all humankind Question: What is the Comma Johanneum (1 John 5:7-8)? Answer: The Comma Johanneum, also known as the Comma Johannine, is a textual variant in regards to 1 John 5:7-8.The word comma simply means short clause, and Johanneum means pertaining to John. Without the comma, 1 John 5:7-8 reads, For there are three that testify: the Spirit, the water and the blood; and the three. There is a sin leading to death; I do not say that he should make request for this. 17 All unrighteousness is sin, and there is a sin not leading to death, (1 John 5:16-17). The meaning of verses 16 and 17 is debated among Christians. There is no absolute consensus on what this means 1 John 3:4 4 Everyone who makes Sign up for the Verse of the Day. Get beautiful Bible art delivered to your inbox. We'll send you a new verse every day to download or share.. Johannes 14:1-31. Christus vertroost Zijn discipelen ; Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden

HSV - 1 Johannes 1 - De eerste algemene brief van de

Reis door Israël, deel 1 Openbaring 16 Armagedon, Megiddo; 1 Koningen 18 Monte Karmel Elias en de Baäl profeten; Meer van Galilea; Kapernaüm; Katzrin Joodse woning; Mattheüs 14 Berg van de wonderbare spijziging; Lukas 4:28-30 Berg van de Afgrond; 1 Samuël 31:10-12 Beth Shean; Genesis 26:32-33 Beer Sheba/Berseba; Dode Zee, Dopen in de Jordaan; Verzoekingen van Jezus in de woestijn Mattheüs 4 GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen! Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als apostel en leermeester van de natiën heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend [ Mooie christelijke kleurplaten, en bijbelse kleurplaten om in te kleuren voor p en kl, maar ook voor oudere kinderen uit hogere groepen Johannes [] 14 [] Jesus, le via que conduce al Patre []. 1 Que vostre corde non sia turbate. Confide in Deo e confide etiam in me. 2 In le domo de mi Patre in ha multe cameras. Si isto non habeva essite assi, io non haberea dicite vos que io vade preparar un loco pro vos Johannes Vermeer (/ v ɜːr ˈ m ɛər, v ɜːr ˈ m ɪər / vur-MEER, vur-MAIR, Dutch: [vərˈmeːr], see below; October 1632 - December 1675) was a Dutch Baroque Period painter who specialized in domestic interior scenes of middle class life. During his lifetime, he was a moderately successful provincial genre painter, recognized in Delft and The Hague

God Is Love is a famous verse from 1 John 4:8 about God's loving nature. Compare translations and reflect on the meaning of these words Contact Information. Headquarters. 200 Business Park Dr., Suite 109. Armonk, NY 10504. M: 800-794-1407. FX: 818-241-451 This is a text widget. The Text Widget allows you to add text or HTML to your sidebar. You can use a text widget to display text, links, images, HTML, or a combination of these Directed by Johannes Roberts. With Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Rose Stallone. Two sisters diving in a ruined underwater city quickly learn they've entered the territory of the deadliest shark species in the claustrophobic labyrinth of submerged caves Johannes 1,5 Tussen licht en donker (13e eeuw) Johannes 1,12-13 Over gebed (ca 1985) Johannes 1,14 Maria in Blijde Verwachting (1465) Johannes 1,14 Het Woord is Vlees geworden (18e eeuw) Johannes 1,18 Aan de boezem van de Vader (1972) Johannes 1,19-28 Johannes de Doper getuigt van de waarheid (12e eeuw) Johannes 1,26 Midden onder u (1504.

Joannes Janssonius CARTE OLD MAP circaNiedercrinitzWandsticker Bibelspruch Ein freundliches Wort 67004Jaquette/Covers The Challenge (Kampfansage - Der letzte
 • Spandraad Hubo.
 • Macht betekenis Van Dale.
 • Vegan taart Amsterdam Oost.
 • Sensor Liebherr vriezer.
 • Heilig Graf Turnhout.
 • CZ vergoeding camouflagetherapie.
 • Lange gewatteerde winterjas heren.
 • Pantomed gewichtstoename.
 • Davitamon Mama Compleet Omega 3 Visolie Kruidvat.
 • NaCl polair of apolair.
 • Hoe lang fietsen om vet te verbranden.
 • Warmste dag november.
 • Trier Duitsland.
 • Seraphim meaning.
 • Parodontitis betekenis.
 • Online tekenen gratis.
 • Cafe Schijndel.
 • Weer Les Eyzies.
 • Amerikaanse voetbalster model.
 • Emaille bad polijsten.
 • Afvallen online begeleiding.
 • Thalassa Zandvoort menu.
 • Hedgren Portemonnee.
 • Chevrolet Captiva 7 persoons.
 • Minnie Mouse jurkje.
 • Bijverdienen studiefinanciering 2021.
 • Calorieën garnaalkroket.
 • Vesper Kortrijk.
 • Ouderwetse rijstepap.
 • Auberge Ravoux.
 • Measure on screen.
 • Duo prullenbak Blokker.
 • Project Gezond gevulde eieren.
 • Alpaca surprise maken.
 • Holland Recycling prijslijst.
 • Kwèkfestijn 2021.
 • Geurkaarsjes in glas.
 • Hoeveel generaals in Nederland.
 • Schaatsen Brugge prijs.
 • MODY type 4.
 • Aanhef opties.