Home

Basis GGZ twee trajecten

Vergoede trajecten (basis GGZ) Er zijn twee opties om voor vergoeding in aanmerking te komen als het gaat om gedragsproblemen bij kinderen: Een huisarts (of kinderarts of jeugdarts) kan via het uitschrijven van een verwijsbrief met een onderzoeks- en/of behandelvraag bij ons de vraag neerleggen om nader onderzoek te doen naar het gedrag van je kind en/of behandeling te starten De gb ggz kent vier zorgprestaties: BK, BM, BI en BC. Wat bepaalt in welke prestatie een patiënt wordt ingedeeld. Het patiëntprofiel bepaalt de prestatie die de zorgaanbieder declareert. Het patiëntprofiel is gebaseerd op vijf objectieve criteria: DSM-stoornis. de ernst van de problematiek Een patiënt kan bijvoorbeeld twee keer een korte behandeling (product BK) krijgen. Voorwaarde is wel dat de huisarts (of een andere bepaalde verwijzer) ook dan de verwijzing doet. De hoofdbehandelaar in de basis GGZ mag nooit een patiënt een vervolgbehandeling geven zonder tussenkomst van de verwijzer GGZ in de keten. Klik hier voor het rapport 'Heft in eigen hand' (betreffende zorg en ondersteuning voor mensen met meervoudige problemen) van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Inhoud en financiering Basis GGZ I: zorgproducten. Hoeksteen van de Basis GGZ zijn vier zogenaamde integrale zorgproducten; ook wel 'prestaties' genoemd Basis GGZ. De Basis GGZ is bedoeld voor mildere, niet-complexe psychische problemen en aandoeningen. De zorgvraag en wens van de patiënt is bij de Basis GGZ erg belangrijk. Het behouden van de 'eigen regie' speelt een belangrijke rol. Via de Basis GGZ zijn er verschillende behandeltrajecten mogelijk: Kort: kort traject met e-health en.

Procedure gedrag / Basis-GGZ - Helio

Wij hebben het Keurmerk Basis GGZ voor onze goede kwaliteit van zorg. Contactgegevens. Arkin BasisGGz Bel: 020-5905555. Preventie Bel: 020-590133 dbc ggz (Zvw) dbc med spec zorg (Zvw) Basis-ggz. Ozp's. Nee. Na 365 dagen aaneensluitend verblijf is er sprake van langdurige ggz. Dit wordt bekostigd met de zzp's ggz. Vanuit het zzp-ggz wordt alle zorg in het kader van een ggz-diagnose geleverd, ongeacht het type ggz-diagnose die hieraan ten grondslag ligt 1. Cliënt komt uit justitieel traject (DBBC) 2. Cliënt is in behandeling bij de aanbieder en zet behandeling direct voort na het beëindigen van de Wlz-indicatie 3. Cliënt komt uit de Jeugdwet 4. Vervolg in een initiële DBC na start behandeling binnen de crisis-DBC 5. Generalistische Basis-GGZ naar Gespecialiseerde GGZ (of vice-versa) 6 Wat voorheen bekend stond als 'eerstelijns psychologie' wordt sinds 2014 'Generalistische Basis GGZ' genoemd, afgekort 'GBGZZ' of 'BGGZ'. Binnen de BGGZ vindt de behandeling plaats van lichte tot matige en niet-complexe psychische stoornissen. Grip Psychologen biedt kortdurende BGGZ behandelingen Uitgegaan wordt van twee trajecten traject Basis GGZ en traject Specialistische GGZ, met elk een tweetal intensiteiten. Een traject omvat een vast aantal uren voor een bepaalde beschikkingsperiode. De gemeentelijke toegang bepaalt het traject en hoe lang een beschikkingsperiode zal duren

Indien de behandeling net is gestart (behandelinzet van maximaal 120 minuten directe en indirecte patiëntgebonden tijd) en blijkt dat het patiëntprofiel van de patiënt te zwaar is voor de Generalistische basis GGZ, wordt de prestatie 'Onvolledig behandeltraject' in rekening gebracht Er zijn twee manieren om behandelingen te koppelen aan het Basis-GGZ-traject: Via een registratie van een GGZ-uursoort in Ons Agenda. Door de behandeling handmatig in te voeren, zoals hieronder is toegelicht Generalistische Basis GGz Binnen de Generalistische Basis GGz worden mensen behandeld die niet al te ernstige, niet te complexe psychische problemen hebben. Met 'generalistisch' wordt bedoeld dat u met veel soorten klachten bij de basis GGz terecht kunt. Online hulpverlening is bij voorkeur onderdeel van het behandeltraject in de Basis GGz De basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, Als u verschillende zorgvragen heeft, behandelt uw zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. U heeft geen recht op twee (of meer) behandeltrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar

Basis GGZ Kort 487,25 euro (300 minuten) Basis GGZ Middel 830,00 euro (500 minuten) Basis GGZ Intensief 1301,50 euro (750 minuten) Basis GGZ Chronisch 1201,50 euro (750 minuten) Onvolledig behandeltraject 198,75 euro Let op: wij werken sinds 2015 zonder contract met verzekeraars via restitutienota's Na twee sessies (de intake) Het onvolledig traject wordt in rekening gebracht als u na een of twee sessies besluit te stoppen met de gesprekken en afziet van verdere behandeling. U kunt bij de volgende zorgverzekeraars verdere informatie inwinnen over de Generalistische Basis GGZ Samenvatting Dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de normen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de integrale zorg rond de individuele patiënt/cliënt binnen de curatieve GGZ te organiseren. In het bijzonder geeft het een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverlener

voor twee veel voorkomende situaties het toekomstbeeld geschetst dat partijen voor ogen (POH-ggz, generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz) of begeleiding. Hierbij is ook aandacht voor ondersteuning aan je kinderen. Waar relevant wordt in de tekst naar andere trajecten verwezen; m Ggz-instellingen met vragen over de subsidieverstrekking kunnen die per mail aan UWV stellen via ips.subsidieregeling@uwv.nl. Wilt u meer weten over het onderzoek dat in de regeling is begrepen, dan kunt u contact opnemen met Kenniscentrum Phrenos, Chrisje Couwenbergh, Stafmedewerker onderzoek en beleid, 030-2931626, ccouwenbergh@kcphrenos.nl Het is zorgaanbieders niet toegestaan om onverzekerde generalistische basis-ggz, in rekening te brengen als verzekerde generalistische basis-ggz. Voor onverzekerde generalistische basis-ggz zijn twee OZP's vastgesteld: OZP niet-basispakketzorg Consult; OZP niet-basispakketzorg Verblijf Val je onder de basis GGZ, dan vergoedt je zorgverzekeraar de behandeling. Let er wel op dat dit van je eigen risico afgaat en je een verwijzing nodig hebt van de huisarts. De behandeling van één traject wordt vergoed Basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, Als je verschillende zorgvragen hebt, behandelt je zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. Je hebt geen recht op twee (of meer) behandeltrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar

Veelgestelde vragen: Generalistische basis ggz (gb ggz) - NI

 1. De basis ggz is bedoeld voor mensen met lichte, matige of stabiele chronische psychische problemen of klachten. Daarbij is sprake van een DSM-stoornis. De doorverwijzing voldoet aan de landelijk opgestelde criteria uit het ggz-verwijsmodel voor de basis ggz
 2. Generalistische Basis GGZ beantwoord. De vragen en antwoorden zijn van toepassing op het beleid per 1 januari 2015 en gelden tot 1 januari 2016. De beleidswijzigingen in 2015 t.o.v. 2014 zijn in de bijlage uiteen gezet. Dit document is zorgvuldig samengesteld in nauw overleg me
 3. imaal 5 en maximaal 12 gesprekken) en gericht op het ver
 4. Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel basis ggz. Basis GGZ 01-01-2014: 14: No show door patient. Basis GGZ 01-01-2014: 31-12-2014: 15: Overlijden van de patiënt. Basis GGZ 01-01-2014: 16: Na 365 dagen. Basis GGZ 01-01-2014: 17: Overig
 5. g [
 6. Specialistische - en basis GGZ. De intakefase bestaat uit één of twee gesprekken. We bespreken o.a. de reden van je aanmelding, Een klinische behandeling bestaat uit een traject van 12 weken, waarbij je een intensief behandelprogramma doorloopt en verblijft op ons landgoed
 7. Binnen onze zorg 'Generalistische Basis-GGZ' (GBGGZ) zijn twee soorten zorg. Voor volwassenen: 1) verzekerde zorg en 2) onverzekerde zorg. Voor jeugd: 1) vergoede zorg en 2) onvergoede zorg

Veel gestelde vragen Basis GGZ redirected - NVGz

 1. Bas is er voor iedereen vanaf achttien jaar die te maken heeft met lichte tot matige psychische klachten. Iedereen kan daar op een zeker moment in zijn leven mee te maken krijgen. Sommigen hebben een burn-out of hebben moeite het leven weer op te pakken na het verlies van een dierbare. Anderen voelen zich angstig, zijn somber, hebben slaapproblemen of drinken te veel
 2. Als vereniging van zo'n 100 instellingen met ruim 89.000 professionals vertegenwoordigen we meer dan 90 procent van de sector. Dat maakt ons dé partij om landelijk de belangen van de ggz te behartigen en afspraken te maken waardoor ggz‑professionals hun werk goed kunnen doen
 3. Er bestaan vier typen zorgprestaties in de gespecialiseerde ggz: diagnose-behandelcombinaties (dbc's), zorgzwaartepakketten ggz (zzp's ggz), overige zorgproducten (ozp's) en onderlinge dienstverlening (odv). Deze nadere regel beschrijft per type zorgprestatie welke voorschriften gelden
 4. De basis ggz is verdeeld in de volgende behandeltrajecten: Generalistische basis ggz - kort; Generalistische basis ggz - middel; Als u verschillende zorgvragen heeft, behandelt uw zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. U heeft geen recht op twee (of meer) behandeltrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar
 5. Basis GGZ is geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen met een niet-complexe psychische stoornis. Dat betekent dat u lichte tot matige klachten heeft. Afhankelijk van uw leeftijd en situatie zijn er ook andere vergoedingen voor GGZ mogelijk. Bekijk de vergoedingen van 2020. Log in met DigiD.
 6. De kosten voor de aanvullende trajecten worden vaak niet door de zorgverzekeraar vergoed. de kosten voor de aanvullende trajecten worden alleen vergoed als er sprake is van een psychische stoornis. Je bent door je huisarts doorverwezen of het is een aanvulling op de lopende relatie-of gezinstherapie in de basis of gespecialiseerde GGZ

Samenvatting Dit Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de normen waar een zorgaanbieder aan moet voldoen om de integrale zorg rond de individuele patiënt/cliënt binnen de curatieve GGZ te organiseren. In het bijzonder geeft het een beschrijving van de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverlener Specifiek basis-ggz In de basis-ggz vervallen de huidige genormeerde tarieven, die uitgaan van een bepaalde duur van het behandeltraject. Hierdoor nemen de volumeprikkels toe. De effecten hiervan kunnen worden beheerst via afspraken tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Maar bij ongecontracteerd Basis GGZ bieden wij uitsluitend in een ambulant behandeltraject. Dit is vaak een vervolg op gesprekken die je al hebt gehad met de huisarts of de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts). Een specialistische ambulante behandeling kan plaatsvinden in aanloop naar een klinische behandeling

Basis GGZ: hoofdlijnen - NVGz

 1. Schalken: Behandelingen in de GGZ zijn vaak heel geïsoleerde trajecten. Mensen hebben één keer in de week of twee weken contact met hun behandelaar, maar als je gaat kijken waar de problemen zich voordoen is dat in het dagelijks leven. Betekenisvolle relaties in het dagelijks leven wil je bij die behandeling betrekken
 2. Verschil basis- en specialistische GGZ. Het is belangrijk om te weten wanneer je met jouw psychische klachten het beste naar de basis GGZ of naar een specialistische GGZ (ook wel gespecialiseerde GGZ) kunt gaan. Het verschil is niet erg lastig waarbij het onderscheidt vooral heeft te maken met de hulpvraag en de ernst van de klacht(en). Basis GGZ
 3. uten Middel zijn trajecten tot 495
 4. De duur van deze IPS-trajecten is twee jaar, met de mogelijkheid van verlenging met één jaar. Ook personen voor wie gemeenten verantwoordelijk zijn kunnen in aanmerking komen voor een IPS-traject. Ggz-instellingen kunnen voor deze personen subsidie aanvragen bij UWV

Wat is de GGZ? (uitleg + betekenis) - Zorgwijze

Een mix van leren en werken. De opleiding POH-ggz biedt een mix van leren en werken. De competenties, zoals die door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) zijn geformuleerd in het competentieprofiel en je specifieke professionele en persoonlijke ontwikkelpunten, vormen in de opleiding het uitgangspunt. De basis voor je leertraject wordt gelegd in het intakegesprek, waarin we de door jou. Ggz-instelling Paaz/puk Vrijgevestigde (psycholoog/ psychiater) Overige zorgaanbieder Crisisdienst Wij hebben een crisisdienst Wij hebben geen crisisdienst Let op: Er kunnen geen twee crisis-dbc's parallel lopen. Seriële (opeenvolgende) zorgtrajecten Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de langer lopende psychotherapeutische behandeling voor depressie en angst. Het product 'UMAMI' (staat voor de 5de smaak, de smaak die alles versterkt) wordt de 5de prestatie in de Generalistische Basis GGZ en maakt een behandeling in de tijdsrange 1300-1800 minuten mogelijk Welkom op de website van Psychologenpraktijk Bentinck, een praktijk met 15 jaar ervaring op het gebied van gesprekstherapie en coaching. De praktijk kent twee vestigingslocaties: Amstelveen en Hoorn. Welk type zorg past bij uw huidige situatie? Mocht u met uw klachten langs zijn geweest bij uw huisarts dan heeft deze u mogelijk doorverwezen voor behandeling in de Generalistische Basis GGZ

Basis GGZ - GOEDEGEBUURE PSYCHOLOGE

PDF | On Jan 1, 2015, Giel Hutschemaekers and others published Focus in de Basis GGZ. Indigo Handboek voor de Basis GGZ | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat In twee bijeenkomsten leert de patiënt wat de oorzaken en gevolgen kunnen zijn en hoe hij/zij de gevolgen beheersbaar kan maken. Heeft de patiënt niet genoeg aan stap 1, dan bieden wij binnen de Basis GGz een vervolgprogramma - in een groep van 4 tot 6 deelnemers - dat in 6 bijeenkomsten uitgebreider ingaat op wat de patiënt zelf kan doen om de klachten die hij/zij ervaart te doen.

Tarieven Basis ggz - NI

Wij zijn een GGZ-instelling met behandelingen in de basis-GGZ en de gespecialiseerde-GGZ. We streven ernaar geen wachtlijsten te hebben. Wij behandelen o.a angsten, somatoforme klachten en depressie Trajecten. De Geestelijke Gezondheidszorg kent vier lagen: Zelfhulp, de praktijkondersteuner van de huisarts:de POH/GGZ, de Generalistische Basis GGZ (BGGZ), en de Specialistische GGZ (SGGZ). In onze praktijk kunt u terecht voor Generalistische Basis GGZ. Psychologische hulp in de BGGZ wordt in 2020 volledig vergoed uit de Basisverzekering en de VS ggz, en door de basis- en GZ-psychologen. De consulterend psychiater, die één à twee keer per maand door de VS ggz wordt geraadpleegd, geeft aan alle vertrouwen te hebben in de des-kundigheid en kennis van de VS ggz. Het gaat hier om een ervaren VS ggz geeft de psychiater aan. Voor een VS ggz met minder ervaring of be

Vergoeding Generalistische Basis GGZ Menzi

Dbc-traject einddatum. U sluit de dbc zodra de laatste patiëntgebonden activiteit (direct of indirect) is geleverd. Declaratiecode. Zescijferige code op basis van de prestatiecode. Meerdere prestatiecodes kunnen afleiden naar dezelfde declaratiecode. Aan elke declaratiecode is een tarief gekoppeld. Gedeclareerd tarief. Afgerond op twee. Wanneer u bij IP GGZ onder behandeling komt, gaan hier een aantal stappen aan vooraf. Deze staan hieronder beschreven. Voordat u bij ons komt Sinds 1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner doen zelf de behandeling. Kunt u daar onvoldoende behandel Over Max Ernst GGZ Max Ernst GGZ is een instelling voor ambulante geestelijke gezondheidszorg met 18 vestigingen verspreid over het land. Wij bieden zorg aan Volwassenen en Kinderen en Jeugdigen in zowel de Basis GGZ als de Specialistische GGZ en voor nagenoeg elke stoornis Basis GGZ op de school . Voor het jaar 2018 hebben we weer veel jeugdhulpcontracten met gemeenten af mogen sluiten voor EED en basis GGZ. Zeker in de basis GGZ zijn er een aantal zorgregio's bijgekomen waar het voorheen nog niet mogelijk was om deze trajecten aan te bieden op de scholen. Daar zijn we dankbaar voor! 22 ap aantal POH-GGZ zorgproducten op basis van trajecten. Hierdoor kunnen andere aanbieders dan gezondheidscentra de functie POH-GGZ invullen. Trajecten bieden meer ruimte voor een flexibele invulling (face-to-face, ear-to-ear etc.) en voor e-health en consultatie. Tevens sluiten trajecten goed aan bij de ontwikkelingen in de basis-GGZ, waar per 201

Bij 81 procent van de diagnostiekaanvragen wordt een ggz-traject geadviseerd in de eerste- of tweedelijn, waarbij tot de eerstelijn tevens de POH-GGZ wordt gerekend. Bij ruim 50 procent van de ggz-trajecten wordt eerstelijn geadviseerd, tegenover slechts 26 procent eerstelijns verwijzingen landelijk Tarieven basis GGZ trajecten 2019. Kort (max. 5 sessies) € 507.62: Middel (max. 8 sessies) € 864.92: Lang (max. 12 sessies) € 1356.25: Onvolledig behandeltraject (max. 2 sessies) € 207.19: Document Nederlandse Zorgautoriteit Tariefbeschikking generalistische basis-GGZ 2018

Psycholoog basisverzekering + vergoeding (2021) - Zorgwijze

Voor de Generalistische Basis GGZ, locaties Zuidoost (Emmen) als Zuidwest (Hoogeveen/Meppel) zijn wij op zoek naar een basispsycholoog voor 24 tot 36 uur per week. Over de Basis-GGZ We werken als Basis GGZ binnen GGZ Drenthe en werken nauw samen met andere afdelingen. Basis GGZ biedt mentale ondersteuning direct en dichtbij Wat houdt een traject in de Generalistische Basis GGZ precies in? Bij Aratame krijgt elke cliënt een behandeling op maat. Hierdoor loopt elk traject voor elke cliënt anders. Hieronder vindt u een overzicht van hoe een traject er van begin (intake) tot eind (afronding) eruit kan zien

Mag een patiënt zowel in de basis-ggz als in de

Werksessie Generalistische Basis GGZ Bijeenkomst Voor Jeugd GGZ zijn al twee inhoudelijke sessies en een financiële sessie gehouden. Bij deze sessies Begrenzing in de vorm van trajecten zorgt voor duidelijkheid, ook voor cliënten. Door he Wat krijgt u vergoed? U kunt met psychische klachten terecht bij uw huisarts. Verwijst die u door naar de Basis GGZ De behandeling van lichte tot matige psychische problemen door een psycholoog of psychotherapeut. of Gespecialiseerde GGZ De behandeling van patiënten met ernstige psychische problemen door een klinisch (neuro-)psycholoog, psychotherapeut of psychiater, eventueel in een instelling. MOTIS PSYCHOLOGIE biedt behandeling in de Basis GGZ en Specialistische GGZ; coaching trajecten; zakelijke dienstverlening en mindfulness cursussen. Daarnaast ontwikkelt MOTIS PSYCHOLOGIE trainingen voor (zorg)professionals en geeft zij supervisie aan psychologen in opleiding. MOTIS is afgeleid van het Latijnse woord MOTUS trajecten De indicator bevat informatie over het aantal jongeren dat jeugdhulp, Twee of meer chronische aandoeningen, Verminderde Mobiliteit en Eenzaamheid. 3.9a Psychische Problematiek basis GGZ, gespecialiseerde GGZ zorg, langdurige GGZ zorg. Generalistische Basis-GGZ en Gespecialiseerde-GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Het hier voorliggende statuut 2021 is een bijstelling van het statuut 2019, op basis van interne evaluatie en overleg. I. Algemene informatie 1. Gegevens GGZ-aanbiede

Het GGZ behandeltraject - Zilveren Krui

 1. basis van DBC's (diagnose behandelcombinaties) die net als de basis ggz-producten kunnen variëren qua zorgzwaarte en één all-in bedrag kennen per DBC. Ook hier geen eigen bijdrage. Sociaal werk en ggz: samen sterker voor een gezonde buurt * * * pagina 6 van 1
 2. Keurmerk Basis GGZ en de CQ-index Gebruik van de CQ-index en aanleveren schaalscore Samen beslissen (norm 1) Het Keurmerk Basis GGZ 2020 verwacht van alle Keurmerkdragers (instellingen én vrijgevestigden) dat zij de CQ-index afnemen. Dit past bij de transparante, zelfkritische en cliëntgerichte houding die van Keurmerkdragers wordt verwacht
 3. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft de kwaliteitsnormen waaraan een zorgaanbieder moet voldoen om de zorg voor de individuele cliënt in de curatieve GGZ te organiseren. De nadruk ligt daarbij op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de indicerend en coördinerend regiebehandelaar en van andere zorgverleners in de verschillende onderdelen van het zorgproces
 4. Focus op langstdurende trajecten: de afgelopen jaren is er veel beleid ingezet op het doelmatiger behandelen van patiënten in kortdurende trajecten, in de basis‐GGZ en via de POH GGZ. Tegelijkertijd zien we in de specialistische GGZ een groep patiënten die langdurig in behandeling is e
 5. praktijkondersteuner ggz bij een huisarts of huisartsenpraktijk; Twee goedgekeurde supervisie-evaluatieverslagen geschreven. Na twintig en veertig supervisiesessies maak je op basis van deze sessieverslagen een supervisie-evaluatieverslag

Krijg de basis module van de MatriXmethode bij het neutraliseren van angsten en trauma's. ️Veilige, effectieve aanpak ️Krachtiger dan ooit sinds de ontwikkeling vanaf 1991 ️Voor HBO/WO-professional Na de intake start de behandeling binnen één tot twee weken. De wachttijd tot intake verschilt per locatie. U kunt altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Voor volwassen GGZ geldt dat uw zorgverzekeraar u kan ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek [ 12 juni 2020 - Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de opstart van de reguliere ggz ( geestelijke gezondheidszorg).Ook gaat hij in op de uitvoering van de motie-Segers, en op diverse andere ggz-onderwerpen als wachttijden en contractering. Ik wil u met deze brief ook informeren over een aantal andere belangrijke zaken betreffende de ggz

 1. Traject. De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. De eerste 2,5 jaar is de basis opleiding en de laatste twee jaar een specialisatie. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. De basisopleiding. De opleiding bestaat uit een brede basisopleiding, inclusief een half jaar kinderpsychiatrie en een half jaar ouderenpsychiatrie
 2. Curatieve GGZ . Naar vrije prijzen in de GGZ . februari 2009 . Uitvoeringstoets Geneeskundige GGZ Inhoud . Vooraf 5 1. Advies 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Advies bekostiging en liberalisering 7 1.3 Ambulante curatieve GGZ 8 1.4 Klinische curatieve GGZ 9 2. Bekostiging 11 2.1 Ambulant 1
 3. Op basis van aanwijzingen dat de zorg voor patiënten met Psychose (Schizofrenie) en PTSS beter kan, nemen we het hele zorgtraject onder de loep - van eerste symptomen tot behandeling en het traject daarna. We hebben onderzoeksvragen geformuleerd die we in de verdiepingsfase gaan beantwoorden. We zetten hiervoor gedetailleerd onderzoek uit
 4. Eind 2021 verdwijnt de DBC-systematiek in de ggz. De ontwikkeling van het nieuwe Zorgpresta-tiemodel is in volle gang. In een digitaal rondetafelgesprek ondervroeg Fizier drie betrokkenen over de noodzaak ervan, de stand van zaken en ieders verwachtingen. delastjaar. We zijn er nog niet helemaal, maar die twee

Tarieven BasisGGz - Arkin BasisGG

Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR

Het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland behandelt gezinnen, volwassenen en ouderen die kampen met de gevolgen van traumatische ervaringen. Eerdere behandelingen hebben vaak onvoldoende resultaat opgeleverd. Het Psychotraumacentrum Zuid-Nederland heeft de expertise om omgeving- en gezinsfactoren, die van invloed zijn op de problematiek, onderdeel te maken van de PTSS behandeling Er zijn twee specialismen: 'Generalistische Basis GGZ' en de 'Specialistische GGZ' Harmonie is actief in de 'Generalistische Basis GGZ'. Hieronder vallen 4 trajecten: Basis GGZ Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Als GZ psycholoog kan ik behandelen in de eerste drie categorieën GGZ-werkveld waarbinnen er mogelijke gebruik is, of kan zijn, van EVC-trajecten? Omdat de huidige en toekomstige situatie een belangrijk onderscheid vormt, is de hoofdvraag opgedeeld in twee deelvragen: 1. Op welke GGZ-beroepen en GGZ-opleidingen zouden EVC-trajecten in potentie van toepassing kunnen zijn GGZ. NZa regelgeving 2021 voor BGGZ en SGGZ is geïmplementeerd! Vanaf versie 4.94.0 is de nieuwe regelgeving en tariefstelling van de NZa voor Basis GGZ (BGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ) beschikbaar in Incura. Dit is gebeurd volgens de meest recente NZa-release zoals op 5 november jongstleden gepubliceerd onder de naam RG21b

Grip: Basis generalistische en Specialistische GGZ

 • Beste films 2019.
 • Pelișor Castle.
 • Verschil iPhone 6 en 7 en 8.
 • Kia Sportage 2016 automaat.
 • Domeinen verpleegkunde.
 • Euromec profielmessen.
 • Vlaggen halfstok 24 december.
 • Plex 2160p.
 • Wilkinson Sword Xtreme3 Sensitive Wegwerpscheermesjes.
 • Gebedstijden Al Ihsane.
 • Digital Photo Professional 4 tips.
 • California steden.
 • Reddit hearthstone.
 • Autobingo snelweg.
 • Google Maps update.
 • Lezen voor de lijst niveau 5.
 • Staple food Vertaling.
 • NAC tickets contact.
 • Fotoalbum 400 foto's.
 • Hoogteverschil tussen percelen.
 • Muurklimmen Limburg.
 • Gifsla gebruiken.
 • Huwelijksreis top 10 Europa.
 • Pseudotsuga taxifolia.
 • Noticias de España deportes.
 • Mini wijnvat kopen.
 • Funderingsherstel technieken.
 • Dexamfetamine recept.
 • Side table ikea.
 • The Shape of Water Netflix.
 • Mathilde Willink doodsoorzaak.
 • Gemeente Amsterdam onderwijs.
 • Inntel Hotel Zaandam Wikipedia.
 • Gennaker te koop.
 • Meditatie Capelle.
 • Vampire Diaries wikia Caroline.
 • Hoeveel auto's zijn er in België.
 • Engelen in je leven.
 • Dave Stewart and the Spiritual Cowboys.
 • Pecha Kucha boekbespreking.
 • McMaster checklist.