Home

Minbuza prejudiciële vragen

De prejudiciële verwijzing door nationale rechters naar het EU-Hof is een fundamenteel mechanisme binnen het recht van de Europese Unie. De rechterlijke instanties van de lidstaten kunnen zich met dit instrument tot het EU-Hof richten met vragen over de uitleg van het EU-recht of de geldigheid van handelingen van de EU-instellingen Prejudiciële vragen over levering geneesmiddelen aan ziektekostenverzekeraar Bundesfinanzhof Duitsland 6 juni 2019, LS&R 1789; C-802/19 (Firma Z) Via MinBuza . Verzoekster heeft vanuit Nederland geneesmiddelen geleverd aan Duitsland In drie zaken heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen aan het EU-Hof gesteld over de Schengengrenscode en de Gezinsherenigingsrichtlijn. Volgens de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zouden de vreemdelingen in de betrokken procedures een gevaar voor de openbare orde vormen

Verzenden van een mail aan de griffier van BZ/DJZ/ER (icer-H-secr@minbuza.nl), binnen twee weken na kennisgeving van de verwijzingsuitspraak, met daarin:i) waar ook is aangegeven hoe om te gaan met herformulering en beperkte beantwoording van de prejudiciële vragen) C-720/18 en C-721/18 Ferrari e.a. Prejudiciële vragen. Prejudiciële vragen. Oberlandesgericht Düsseldorf - Duitsland. Merkenrecht.Uit de samenvatting van minbuza.nl: Verweerster is houder van het op 22.07.1987 bij de WIPO (Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom) ingeschreven internationale merk TESTAROSSA waarbij aanspraak wordt gemaakt op bescherming voor vervoermiddelen.

De voorliggende vragen zijn gerezen in een geschil tussen yyyy en zzzz (hierna: y en z) betreffende qqq. Hier dient het geschil kernachtig te worden weergegeven in een paar zinnen. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of / In dit geschil zijn vragen gerezen over de verenigbaarheid van [de nationale wetgeving] met [het Europese recht / met artikel XX van het Verdrag, verordening, richtlijn] De nationale rechter wordt vaak geconfronteerd met Europeesrechtelijke vraagpunten die spelen in nationale geschillen. De nationale rechter kan een dergelijke vraag dan voorleggen aan het Hof door middel van het stellen van een prejudiciële vraag ( art. 267 EU-Werkingsverdrag). Daarnaast neemt het Hof kennis van de zogenaamde directe beroepen Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) maakt ons Koninkrijk veiliger en welvarender en zet zich in voor een eerlijke en duurzame wereld. BZ steunt ook 24/7 Nederlanders in het buitenland. Dat alles doen we samen met onze Nederlandse en buitenlandse partners. Voor Nederland, wereldwijd

Wie mag er een prejudiciële verwijzing aanhangig maken? De nationale rechterlijke instantie of het tribunaal waaraan het geschil is voorgelegd, heeft de volledige verantwoordelijkheid voor zowel het bepalen van de noodzaak van een prejudiciële verwijzing als de relevantie van de vragen die zij aan het HvJ EU willen voorleggen Het overzicht van prejudiciële vragen. Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel Zaak C-800/19.Mittelbayerischer Verlag. Prejudiciële vragen Sąd Apelacyjny w Warszawie (Polen) Persoonlijkheidsrechten. Samenvatting van minbuza.nl: feiten: Verzoeker is een Pools staatsburger die woonachtig is te Warschau en die tijdens de Tweede Wereldoorlog gedetineerde was in Auschwitz Prejudiciële vragen over termijn bij vervallenverklaring Uniemerk HvJ EU 6 juni 2019, IEF 18791, IEFbe 2981; C-607/19 (Husqvarna tegen Lidl E-Commerce) Via MinBuza Husqvarna produceert gereedschappen voor tuinonderhoud Prejudiciële vragen over begrip 'op welke drager dan ook' Oberlandesgericht Wien 7 september 2020, IEF 19748, IT 3398, IEFbe 3183; C-433/20 (Austro-Mechana tegen Strato AG) Via MinBuza . Verzoekster is een collectieve beheerorganisatie die exploitatierechten en rechten op vergoeding voor muziekwerken beheert

Update van aanwijzingen voor het stellen van prejudiciële

Prejudiciële vragen: inbreuk auteursrecht door overleggen foto aan rechter? HvJ EU 16 oktober 2019, IEF 18772, IEFbe 2974; C-637/19 BY (BY tegen CX) Auteursrecht. Via MinBuza : CX en BY zijn twee particulieren met elk een eigen website Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over vrij verkeer binnen Nederland Nieuwsbericht | 26-11-2010 De toepasselijkheid van de EU-bepalingen inzake het vrije verkeer in niet-grensoverschrijdende, interne situaties binnen een lidstaat blijft de gemoederen bezighouden Inhoud van de vragen. Onder meer vanwege de mogelijk verstrekkende gevolgen van deze conclusie, stelt de IRK naar aanleiding van deze nieuwe ontwikkelingen prejudiciële vragen aan het EU-Hof over de uitleg van het EU-recht in dergelijke omstandigheden Zaak C-597/19: M.I.C.M. v BVBA Telenet.Prejudiciële vragen Ondernemingsrechtbank Antwerpen - België. Auteursrecht. Uit de samenvatting van Minbuza: Verzoeker is een vennootschap naar het Cypriotisch recht (M.I.C.M Mircom International Content Management & Consulting). Verzoeker is houder van bepaalde rechten op een groot aantal pornografische films geproduceerd door acht Amerikaanse en. Prejudiciële beslissing betekenis & definitie Een beslissing door het Hof van Justitie van de EU in Luxemburg naar aanleiding van een vraag van een nationale rechter over de uitleg van de Europese Verdragen en de daarop gebaseerde handelingen, zoals verordeningen, richtlijnen en beschikkingen

Life Sciences & Recht Prejudiciële vragen over levering

IE-Forum

Prejudiciële vragen De verdediging heeft het verzoek niet onderbouwd met objectieve en verifieerbare gegevens waaruit kan blijken dat de verdachten diensten hebben verricht in de zin van artikel 56 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU) Recentelijk zijn prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU over het maken en vervolgens plaatsen van videobeelden van politieagenten op YouTube door een Letse verzoeker die een verklaring aan hen aflegde wegens een administratieve boete. De feiten, via minbuza.nl Prejudiciële vragen: Moet artikel 102 VWEU, al dan niet samen gelezen met artikel 16 van de richtlijn 2014/26/EU 'betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt', zo worden uitgelegd dat er sprake is van misbruik van machtspositie als een.

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 9 december 2016, LS&R 1256; C-698/15 (PPA Davis ea) Via minbuza.nl: Prejudiciële vragen over: - EVRM artikel 8 (eerbiediging privé familie- en gezinsleven) Prejudiciële vragen over btw-richtlijn en muziekwerken Înalta Curte de Casație și Justiție, Roemenië 8 augustus 2019, IEF 18719, IT 2884, IEFbe 2957; C-501/19 (UCMR-ADA ) Via MinBuza . Verzoekster is een vereniging voor het collectieve beheer van de vermogensrechtelijke auteursrechten op muziekwerken Recentelijk zijn prejudiciële vragen gesteld aan het HvJEU over het maken en vervolgens plaatsen van videobeelden van politieagenten op YouTube door een Letse verzoeker die een verklaring aan hen aflegde wegens een administratieve boete. De feiten, via minbuza.nl: Verzoeker heeft een video-opname gemaakt van het moment waarop hij in een politiekantoor van de Letse nationale [

Raad van State stelt EU-Hof vragen over - ecer

Beantwoording vragen over het bericht Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens. Minister Kaag beantwoordt vragen over het bericht 'Verzekeraars onder vuur om investeren in wapens'. Kamerstuk: Kamervragen | 03-02-2021. Beantwoording vragen over maatschappelijk verantwoord investeren en wapenproducti De prejudiciële vraag Bevoegdheid In de meeste gevallen is het Hof, op grond van art. 267 Werkingsverdrag, bevoegd om kennis te nemen van prejudiciële vragen. Volgens art. 256 Werkingsverdrag, kan het Hof het Gerecht echter ook bevoegd verklaren

ecer.minbuza.n

De 'Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad' (hierna: Wpv) maakt het voor de civiele feitenrechter (rechtbank en hof) mogelijk om gedurende een civiele procedure en alvorens daarin een einduitspraak te doen, prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad Het overzicht van prejudiciële zaken vermeldt weer een aantal nieuwe civiele zaken waarin op grond van art. 392 Rv prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zijn gesteld. De vragen zien op (1) ) overdracht van vorderingen door banken aan niet-bancaire kredietopkopers, (2) aansprakelijkheid ziekenhuis voor schade als gevolg van inbrengen gebrekkig PIP-implantaat (3) IPR van Curaçao en mogelijk.

Prejudiciële vragen over 'normaal gebruik' in een

 1. dering van de arbeidsduur, omdat de werknemer anders, in geval van een latere algehele beëindiging van het dienstverband, een deel van zijn transitievergoeding zou mislopen
 2. Je wilt je in Nederland wonende neef bezoeken en dient een visumaanvraag in. Je krijgt een visumweigering. Een niet nader genoemde EU-lidstaat heeft zonder opgaaf van redenen bezwaar gemaakt tegen de visumverlening. De visumweigering is gebaseerd op artikel 32, eerste lid, aanhef en onder a), sub vi), van de Visumcode, omdat één of meer lidstaten bezwaar tegen afgift
 3. Prejudiciële vragen over de kern van het Nederlandse bestuursprocesrecht Als het gaat over de kern of de kern van het Nederlandse bestuursprocesrecht, dan hebben we het over het bestuursorgaanbegrip, het besluitbegrip, het belanghebbende-begrip en de koppelingen die tussen deze begrippen zijn gemaakt
 4. Het aantal prejudiciële vragen blijft elk jaar stijgen: in 2000 werden 224 prejudiciële vragen gesteld, in 2012 waren dit er al 404 en in 2013 450. In de top drie van onderwerpen waarover de meeste vragen worden gesteld staan migratierecht (vallend onder de categorie: ruimte van vrijheid, veiligheid en recht) (57), fiscale bepalingen (44) en sociale politiek (37)

Sinds de Tweede Wereldoorlog beoordeelt de Hoge Raad steeds meer cassatieberoepen die ook raken aan internationaal recht. Het gaat bijvoorbeeld om verdragen van de Europese Unie en de Verenigde Naties die ook in Nederland gelden Prejudiciële vragen: 1. a) Kan het downloaden van een bestand via een peer-to-peernetwerk en tegelijk onderdelen ('pieces') ervan (soms zeer fragmentarisch ten opzichte van het geheel) ter upload ter beschikking stellen ('seeden'), worden beschouwd als een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3.1 van Richtlijn 2001/29, ook al zijn deze individuele pieces op zichzelf onbruikbaar Prejudiciële vragen. De feitenrechter die een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad wil stellen, moet partijen eerst in de gelegenheid stellen om zich uit te laten over dit voornemen en over de inhoud van de te stellen vraag. De Hoge Raad kan ongemotiveerd afzien van de beantwoording van een aan hem voorgelegde prejudiciële vraag het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwettelijk Hof. Terecht wijzen de auteurs erop dat er een verschil is tussen de interpretatie van de wet en de grondwettigheidstoets. De auteurs onderzoeken wat de beoorde-lingsvrijheid van het rechtscollege is om al of niet een prejudiciële vraag te stellen Prejudiciële vragen aan Hoge Raad over rentevergoeding bij BPM-teruggaven. Datum: 25 januari 2021. Aan importeur van tweedehandsauto's X waren naar aanleiding van zijn bezwaren en beroepen (gedeeltelijke) teruggaven verleend van eerder op aangifte voldane BPM

Hof doet voorstel voor prejudiciële vragen aan HR over gebrekkige PIP-implantaten 20/05/2019 Uit het arrest van het hof 's-Hertogenbosch van 16 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1458 , volgt dat aan de Hoge Raad vragen worden gesteld om duidelijkheid te krijgen over het toerekenen van een tekortkoming aan een arts ex artikel 6:77 BW die bij een patient een PIP-borstimplantaat heeft geplaatst De IRK heeft in juli en september van dit jaar in twee Poolse overleveringszaken het Hof van Justitie van de Europese Unie prejudiciële vragen gesteld die verband houden met de toegenomen invloed van de uitvoerende macht op de Poolse rechterlijke macht en de gevolgen daarvan voor de onafhankelijkheid van de Poolse rechterlijke macht (ECLI:NL:RBAMS:2020:3776 en ECLI:NL:RBAMS:2020:4328) Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 25 januari 2016, LS&R 1254; C-672/15 (Noria Distribution) Via minbuza.nl: Prejudiciële vragen over de Richtlijn 2002/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 10 juni 2002 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake voedingssupplementen Verzoekster wordt op grond van een FRA besluit [van 9 mei 2006 betreffende.

 1. Prejudiciële verwijzingen In 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak tweemaal prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. In de verwijzingsuitspraak van 13 januari 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak uitleg gevraagd over de Europese Dienstenrichtlijn, ECLI:NL:RVS:2016:75
 2. Prejudiciële vragen Nu het HvJEU zich niet eerder heeft uitgelaten over bovengenoemde rechtsvragen, heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen aan het HvJEU voorgelegd: - Ten eerste stelt de Hoge Raad de vraag of voor een geslaagd beroep op artikel 13 lid 2 GMVo vereist is dat de verdere verhandeling afbreuk doet aan de eerdergenoemde functies van het merk
 3. 15 januari 2021 Civiel Prejudiciële vragen over merkenrechtelijke uitzonderingsbepaling Op grond van artikel 2.23 lid 1 BVIE kan de merkhouder een derde niet verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis
 4. De noodzaak om prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie over de juridische houdbaarheid van het PAS, heeft grote gevolgen voor de economie en de Natura 2000-gebieden in Nederland. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft op dit moment ongeveer 200 zaken in behandeling waarin bezwaarmakers aanvoeren dat het PAS juridisch niet deugt
 5. Prejudiciële vragen over bepaling douanewaarde bij extern douanevervoer Verzoekster heeft op 2 juni 2011 aangifte gedaan voor extern douanevervoer van fietsen van China naar Rusland. De Belastingdienst in Letland (verweerster) heeft verzoekster op 5 juli 2011 bericht dat geen bewijs was ontvangen van beëindiging van het douanevervoer
 6. Op 20 december 2019 heeft het Oostenrijkse Bundesfinanzgericht een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het begrip 'vaste inrichting' in de zaak Titanium Ltd (C-931/19). Deze zaak is relevant voor vastgoedverhuurders, maar potentieel ook voor alle ondernemers met activiteiten in het buitenland vanwege de mogelijke nadere uitleg van het EU begrip.

Prejudiciële vragen De Afdeling bestuursrechtspraak ziet zich in deze zaak voor de vraag gesteld of de Europese Verblijfsrichtlijn het vastzetten van een persoon in deze situatie toestaat of niet. Daarvoor wil de Afdeling bestuursrechtspraak van het Hof van Justitie weten wanneer het besluit is 'uitgewerkt' op grond waarvan een EU-burger Nederland moet verlaten De rechtbank Oost Brabant heeft bij tussenbeschikking van 14 mei 2019 prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld over een beding dat ouders zijn overeengekomen ten aanzien van kinderalimentatie. In de Wet is in artikel 1:400 lid 2 BW bepaald dat overeenkomsten waarbij van het volgens de Wet verschuldigde levensonderhoud wordt afgezien, nietig zijn

Prejudiciële vragen 1. Schrijft het Unierecht, met name het doeltreffendheidsbeginsel en de Europese grondrechten, voor dat in geval van overtreding door de voertuig- of motorfabrikant van de Europese wetgeving inzake de registratie van voertuigen en de Europese emissienormen, het werkelijke gebruik van het voertuig niet in mindering mag worden gebracht op de schade van de koper Prejudiciële vragen Inhoud 4 Omdat alleen het Hof van Justitie van de Europese Unie de Tabaksrichtlijn mag uitleggen en de geldigheid daarvan mag beoordelen, heeft de rechtbank Rotterdam zogenaamde prejudiciële vragen aan het Hof gesteld over de uitleg en de geldigheid van de in de Tabaksrichtlijn voorgeschreven meetmethode

EU-Hof Expertisecentrum Europees Recht - ecer

Het hof geeft vervolgens aan dat het weliswaar is overvallen door de actie van de inspecteur, maar toch de prejudiciële vragen aan de Hoge Raad zal voorleggen. Het hof wil onder andere weten welke consequenties er kleven aan het niet-naleven door Nederland van de procedurevoorschriften in de basisverordening en of Nederland na 1 mei 2010 nog is gebonden aan de E101-verklaring De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciËle vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeel

De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciële vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeeld voor een periode van drie jaar De prejudiciële vragen gaan, kort gezegd, over de toets die de rechter moet aanleggen als verlof wordt verzocht voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis. De zaak waarin de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam de prejudiciële vragen heeft gesteld, betreft een verstekvonnis dat door een arbiter van de Stichting Arbitrage Rechtspraak Nederland is gewezen

Een prejudiciële vraag is een rechtsvraag van een rechter aan de Hoge Raad over de uitleg van een rechtsregel. Daaraan kan behoefte bestaan als de Hoge Raad over die vraag niet eerder heeft beslist. Het gaat om vragen die zich voordoen in een concrete zaak die bij een rechtbank of hof in behandeling is Naar aanleiding van de opmerkingen van partijen vult hij de beide prejudiciële vragen aan. Tussenarrest In zijn tussenarrest van 17 april 2020 kondigde de Hoge Raad aan dat hij prejudiciële vragen zal stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) over de positie van werknemers bij een door pre-pack voorbereide overgang van een onderneming (zie CB 2020-59 ) Roermond, 20 januari 2021 Het Hof van Justitie heeft, naar aanleiding van prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg, duidelijkheid verschaft over de relatie tussen inspraak en toegang tot de rechter in Aarhus-zaken in Nederland, maar ook in andere EU-landen Prejudiciële vragen Moeten art. 9 Richtlijn 97/7/EG koop op afstand en art. 27 Richtlijn 2011/83/EU consumentenrechten, in verbinding met art. 5 lid 5 en punt 29 van bijlage I van de richtlijn oneerlijke handelspraktijken, aldus worden uitgelegd dat sprake is van een ongevraagde levering van drinkwater in de zin van deze bepalingen, indien de handelspraktijk van het drinkwaterbedrijf in het.

Ministerie van Buitenlandse Zaken Rijksoverheid

Prejudiciële vragen zijn vragen over de uitleg van een rechtsregel. De uitspraak wordt in dat geval uitgesteld in afwachting van de beslissing van de hogere rechter op de gestelde vragen, waarna de lagere rechter uitspraak doet met toepassing van de prejudiciële uitspraak Enkele prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. CB 2014-102 Geplaatst op 22 mei 2014 door Femke Ruitenbeek-Bart. Het komt niet vaak voor dat de Hoge Raad op de wekelijkse rolzitting geen enkele uitspraak doet. Afgelopen vrijdag was dat wel het geval. In plaats van. Home » Update prejudiciële vragen PAS Zoals al in een eerdere nieuwsbrief aangegeven heeft de Afdeling op 17 mei 2017 prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie (hierna: 'het Hof') over de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof (hierna: 'PAS') met de Habitatrichtlijn (hierna: 'Habitatrichtlijn') Prejudiciële vragen over of een rechter tot het publiek behoort (Boek9.nl) Elektronische overlegging van auteursrechtelijk beschermd materiaal als bewijsstuk aan een rechter niet in strijd met EU-auteursrechtenrichtlijn (ECER.minbuza.nl) Laatste nieuws. Vandaag; Proefschrift: Close-out netting in insolventi

EUR-Lex - l14552 - EN - EUR-Le

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciële vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeeld voor een periode van drie jaar Prejudiciële vragen over de uitleg van artikel 25, tweede lid, van Richtlijn 2002/22/EG (Universeledienstrichtlijn). Minbuza.nl: European Directory Assistance N.V. (EDA), gevestigd in BEL, biedt abonnee-informatiediensten en een elektronische telefoongids aan Procesregeling prejudiciële vragen aan de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Reikwijdte. 1. Deze procesregeling heeft betrekking op de behandeling van zaken waarin op de voet van afdeling 2A van hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad is gesteld..

Overzicht vragen - Hoge raa

prejudiciële vragen die gesteld worden, berusten soms enigszins op het toeval en de beantwoording ervan is mede daardoor niet altijd zeer impactvol en soms maatschappelijk en praktisch niet heel handig. Dit heeft vervolgens negatieve invloed op de overtuigingen en veranderbereidheid van een deel van d Een arts en ziekenhuis zijn niet aansprakelijk voor schade bij patiënten die het gevolg is van door fraude veroorzaakte ondeugdelijkheid van PIP-borstimplantaten. Dat oordeelt de Hoge Raad naar aanleiding van prejudiciële vragen van het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Bij dat hof loopt een procedure tussen een patiënte en een ziekenhuis over de vraag of het ziekenhuis aansprakelijk is voor. De Hoge Raad is van mening dat onderwijspersoneel dat zwangerschaps- en/of bevallingsverlof heeft tijdens de schoolvakanties, hiervoor gecompenseerd moet worden. De hoogste rechterlijke instantie kwam tot deze conclusie naar aanleiding van zogenaamde prejudiciële vragen, die de kantonrechter in Den Haag eerder had gesteld in een bodemprocedure

ve16001856 12-04-2016, HvJEU, C-201/16 (Shiri) - Prejudiciële vragen. Datum uitspraak 12-04-2016 Instantie HvJEU Zaaknummer C-201/16 Redacteur Seffie Helden van Trefwoorden Iran Rechtsmiddelen Termijn Verordening 604/2013 Dublinverordening (herschikking) Kernbegrippen DEN HAAG - De Hoge Raad zal aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) prejudiciële vragen stellen over de positie van werknemers bij een door een pre-pack voorbereide overgang van. De rechtbank stelt prejudiciële vragen aan de HR. Advocaat-generaal Niessen concludeert dat een algemeen statistisch gegeven niet toelaatbaar is om aan te tonen dat de ontvanger van de mining-activiteiten van X vof is gevestigd buiten de EU Het stellen van prejudiciële vragen levert echter wel een praktisch probleem op. De Afdeling heeft namelijk in een eerder stadium te kennen gegeven dat alle (inhoudelijke) zaken waarin de PAS ter discussie wordt gesteld, worden aangehouden totdat er duidelijkheid komt in de pilot-zaken (zie hier het persbericht) Een nieuwe procesvorm: het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad (art nieuw Rv) Mr. M.M. Stolp en mr. J.F. de Groot* Inleiding Op 7 februari jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd me

Boek9.nl - Prejudiciële vragen over de rechterlijke ..

Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie; 25-06-2015: 2014-2015: Kamerstuk 34237, nr. 1: Tweede Kamer der Staten-Generaa Prejudiciële vragen én antwoorden over de reikwijdte van art. 6:265 BW (ontbinding) Bb 2018/89 Op 28 september 2018 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in antwoord op de prejudiciële vragen van de Rechtbank Amsterdam over de uitleg van de ontbindingsregeling van art. 6:265 BW. Uit het arrest volgt dat de 'tenzij-bepaling' va

Op de prejudiciële vragen over de schade die in verband met aardbevingen door gaswinning voor vergoeding in aanmerking kan komen, antwoordt de Hoge Raad kort samengevat het volgende. Inhoud 7 De Hoge Raad stelt voorop dat aan woningen en andere gebouwen boven het Groningenveld in beginsel niet de eis kan worden gesteld dat zij zonder schade een of meer aardbevingen kunnen doorstaan Hoofdgedingen en prejudiciële vragen. 15 Op 13 oktober 2016 heeft Sebava bij de gemeente Echt-Susteren een vergunningsaanvraag ingediend voor de uitbreiding en wijziging van een in Koningsbosch (Nederland) gelegen varkensstal, met het oog. Prejudiciële vragen. Delen. 1000. Gerelateerde content. In een soort van tweetrapsraket heeft de Nederlandse Hoge Raad begin maart 2017 prejudiciële vragen voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) over de teruggaaf van dividendbelasting aan in het buitenland gevestigde beleggingsfondsen die in Nederlandse aandelen hebben. Met enige regelmaat zijn er vacatures bij het wetenschappelijk bureau. Zou je graag bij één van de secties van het wetenschappelijk bureau van de Hoge RaadHoge RaadHoogste rechtscollege in Nederland. De Hoge Raad stelt niet meer zelf de feiten vast, maar bekijkt of de lagere rechter bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast. komen werken, maar staat er op dit moment geen vacature open Arresten van het hof op prejudiciële vragen betreffende richtlijn 200 Arresten van het hof op prejudiciële vragen betreffende richtlijn 2005/29/eg. 30.07.2019 BE law. Hieronder vindt u een overzicht van het hof op prejudiciële vragen. Arrest van het Hof van 4 juli 2019 in zaak C-393/17 Kirschstein (EU:C:2019:563

IE-Forum.nl Prejudiciële vragen over termijn bij ..

Prejudiciële vragen over weigeren gemachtigde; feb 4 2021. De Rechtbank Gelderland heeft prejudiciële vragen gesteld over het weigeren van een gemachtigde tegen wie ernstige bezwaren bestaan. De rechtbank wil weten of het mogelijk is iemand voor een bepaalde tijd als gemachtigde te weigeren, bijvoorbeeld voor een periode van drie jaar Recent heeft de Roemeense rechter prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie over het vaste inrichting-begrip voor de btw in de zaak Berlin Chemie (C-333/20). Deze zaak laat wederom zien dat het vaste inrichting-begrip voor de btw in ontwikkeling is

 • Atlético Lanús.
 • Eigeel met suiker.
 • Unieke hondennamen.
 • Hoe zet je foto's van je telefoon op de computer.
 • Most beautiful cities in Europe.
 • Reboot Friends.
 • Buitenklokken te koop.
 • Funda Haarlemmerplein.
 • Hypothyreoïdie klachten.
 • Zout water allergie.
 • The Vietnam War DVD.
 • Check your mic online.
 • Kader foto app.
 • Onderhoud ventilatiesysteem.
 • Wat is een salon.
 • Salaris F1 coureurs 2020.
 • Soursop kopen.
 • VMVK.
 • Gevulde paprika invriezen.
 • Wie ben ik spelregels.
 • Dij lichaam.
 • Funda Hengelo.
 • 2 gelijkenissen en 2 verschillen tussen vasten binnen de islam en het christendom.
 • Channel art template download.
 • Freddy Krueger glove.
 • NORMA Filialen.
 • Disney stickers Delhaize.
 • Honeywell Chronotherm Touch afmetingen.
 • The Knick Season 3.
 • Afgunst quotes.
 • Neville Longbottom wife.
 • Howrse Help.
 • Spitsbergen groepsreis.
 • Kaart van Denemarken met plaatsnamen.
 • Engels oefenen groep 6 Take it easy.
 • Baars spinners.
 • Tonsillen.
 • Strafdossier opvragen zonder advocaat.
 • Angola kaart.
 • Kortingscode DHL september 2020.
 • Wolsoorten schaap.